3

Suốt cuộc đời Phật đã nói gì?

phat-la-gi

.

 

“Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ.”

“ở đây Như Lai suy nghĩ: “Ðây là điều xưa kia đã từng biết rõ: ở đây là trách nhiệm Ta phải làm”.”

http://thuvien.buocdauhocphat.com/suot-cuoc-doi-phat-noi-gi

.