Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XVII. Phẩm Chủng Tử

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương I – Một Pháp XVII. Phẩm Chủng Tử 1-10. Tà Kiến v.v… 1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XVII. Phẩm Chủng Tử