Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – I. Phẩm Người Ngu

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương III- Ba Pháp I. Phẩm Người Ngu 1-10 Người Ngu 1.- Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: – Này các Tỷ-kheo. – Thưa … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – I. Phẩm Người Ngu