Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV- Bốn Pháp VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước (I) (51) Phẩm Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sĩ) (1) Nhân duyên ở Sàvatthi – Có bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước