Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – VIII. Phẩm Không Hý Luận

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương III- Ba Pháp VIII. Phẩm Không Hý Luận (I) (71) Không Có Hý Luận – Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – VIII. Phẩm Không Hý Luận