Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – XVI. Phẩm Các Căn

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV- Bốn Pháp XVI. Phẩm Các Căn (I) (151) Các Căn – Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này. Thế nào là bốn? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn. Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này. (II) (152) Lực … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – XVI. Phẩm Các Căn