Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – XX. Ðại Phẩm

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV- Bốn Pháp XX. Ðại Phẩm (I) (191) Nghe Với Tai 1.- Này các Tỷ-kheo, các pháp do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích được … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – XX. Ðại Phẩm