Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV- Bốn Pháp XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội (I) (241) Phạm Tội (1) Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IV – Bốn Pháp – XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội