Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IX – Chín Pháp – I. Phẩm Chánh Giác

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IX – Chín Pháp Phẩm 01-03 I. Phẩm Chánh Giác (I) (1) Chánh Giác – Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IX – Chín Pháp – I. Phẩm Chánh Giác