Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IX – Chín Pháp – II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IX – Chín Pháp Phẩm 01-03 II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử (I) (11) Sau Khi An Cư Như vậy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika, … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IX – Chín Pháp – II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử