Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IX – Chín Pháp – III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IX – Chín Pháp Phẩm 01-03 III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình (I) (21) Trong Ba Phương Diện 1.- Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện người Uttarakurukà (Bắc Cu-lô châu) thù thắng hơn … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IX – Chín Pháp – III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình