Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – III. Phẩm Năm Phần

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 01-06 III. Phẩm Năm Phần (I) (21) Không Có Cung Kính (1) 1- Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, không cung kính, không thận trọng, không sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – III. Phẩm Năm Phần