Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – X. Phẩm Kakudha

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 07-12 X. Phẩm Kakudha (I) (91) Ðầy Ðủ (1) – Này các Tỷ-kheo, có năm đầy đủ này. Thế nào là năm? Tín đầy đủ, giới đầy đủ, nghe đầy đủ, thí đầy … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – X. Phẩm Kakudha