Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VI – Sáu Pháp – VI. Ðại Phẩm

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương VI – Sáu Pháp Phẩm 06 – 12 VI. Ðại Phẩm (I) (55) Sona Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ Tôn giả … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VI – Sáu Pháp – VI. Ðại Phẩm