Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VIII – Tám Pháp – II. Phẩm Lớn

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương VIII – Tám Pháp Phẩm 01-03 II. Phẩm Lớn (I) (11) Veranjà Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây Nalerupucimanda. Rồi Bà-la-môn Veranjà đi đến Thế Tôn; sau khi … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VIII – Tám Pháp – II. Phẩm Lớn