Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VIII – Tám Pháp – IX. Phẩm Niệm

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương VIII – Tám Pháp Phẩm 07-10 IX. Phẩm Niệm (I) (81) Niệm – Khi chánh niệm tỉnh giác không có, này các Tỷ-kheo, với người không có chánh niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến hủy … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VIII – Tám Pháp – IX. Phẩm Niệm