Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VIII – Tám Pháp – VII. Phẩm Ðất Rung Ðộng

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương VIII – Tám Pháp Phẩm 07-10 VII. Phẩm Ðất Rung Ðộng (I) (61) Dục – Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là tám? Ở đây, này … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương VIII – Tám Pháp – VII. Phẩm Ðất Rung Ðộng