Kinh Tăng Chi Bộ – Chương X – Mười Pháp – IX. Phẩm Trưởng Lão

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương X – Mười Pháp Phẩm 07-09 IX. Phẩm Trưởng Lão (I) (81) Bàhuna Một thời, Thế Tôn trú ở Campá, trên bờ hồ Gaggarà. Rồi Tôn giả Bàhuna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương X – Mười Pháp – IX. Phẩm Trưởng Lão