Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Phật Tự Thuyết Udàna – Chương 8: Phẩm Pàtaligàmiya

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập 1 Kinh Phật Tự Thuyết (Cảm Hứng Ngữ) Udàna Chương Tám Phẩm Pàtaligàmiya (I) (Ud 80) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng … Đọc tiếp Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Phật Tự Thuyết Udàna – Chương 8: Phẩm Pàtaligàmiya