Kinh trung bộ – Tập I – 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!” –“Bạch Thế … Đọc tiếp Kinh trung bộ – Tập I – 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)