Kinh Trung Bộ – Tập I – 3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”, –“Bạch Thế Tôn”, các … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập I – 3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)