Kinh Trung Bộ – Tập II – 56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha (Ly Hệ Phái). Rồi Nigantha Dighatapassi (Trường Khổ Hạnh Giả), sau khi đi … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập II – 56. Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)