Kinh Trung Bộ – Tập II – 73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvàna (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ nuôi dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập II – 73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)