Kinh Trung Bộ – Tập II – 82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Thullakotthita. Các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita được … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập II – 82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)