Kinh Trung Bộ – Tập II – 93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập II (Kinh số 51-100) 93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập II – 93. Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)