Kinh Trung Bộ – Tập III – 105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác: “Chúng tôi biết … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập III – 105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)