Kinh Trung Bộ – Tập III – 106. Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 106. Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru (Câu-lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) là thị trấn của dân chúng Kuru. Tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Thưa vâng, bạch … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập III – 106. Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta)