Kinh Trung Bộ – Tập III – 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập III – 113. Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta)