Kinh Trung Bộ – Tập III – 148. Kinh Sáu sáu (Chachakka sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập III (Kinh số 101-152) 148. Kinh Sáu sáu (Chachakka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Thưa vâng, Bạch Thế Tôn”. … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập III – 148. Kinh Sáu sáu (Chachakka sutta)