Kinh Trường Bộ – Tập I – 13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Manasàkata. Tại đây, ở Manasakata, … Đọc tiếp Kinh Trường Bộ – Tập I – 13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta)