Kinh Trường Bộ – Tập I – 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta) Tụng phẩm I Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà-thế, con bà Vi-đề-hi), vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà), muốn chinh phục dân Vajjì … Đọc tiếp Kinh Trường Bộ – Tập I – 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)