Kinh Trường Bộ – Tập II – 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta) (Quan trọng)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn an trú ở Magadha (Ma-kiệt-đà) tại Matulà (Ma-du-la). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi chư Tỷ kheo: “Này các Tỷ kheo!”. Các vị Tỷ kheo ấy … Đọc tiếp Kinh Trường Bộ – Tập II – 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta) (Quan trọng)