Mục lục KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 136 bài - tiếng Việt:

Thiên có kệ
Thiên Nhân Duyên
Thiên Uẩn
Thiên Sáu Xứ
Thiên Đại Phẩm