Kinh Tương Ưng Bộ – Tập 1 – Thiên Có Kệ – Chương III – Tương Ưng Kosala – III Phẩm Thứ Ba

Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I – Thiên Có Kệ Chương III Tương Ưng Kosala III Phẩm Thứ Ba Người (S.i,93) 1) Ở tại Sàvatthi. 2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một … Đọc tiếp Kinh Tương Ưng Bộ – Tập 1 – Thiên Có Kệ – Chương III – Tương Ưng Kosala – III Phẩm Thứ Ba