Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – IV. Phẩm Quần Tiên

Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I – Thiên Có Kệ Chương I Tương Ưng Chư Thiên IV. Phẩm Quần Tiên I. Với Người Thiện (S.i 16) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp … Đọc tiếp Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – IV. Phẩm Quần Tiên