Kinh Tương Ưng – Tập II – Thiên Nhân Duyên – Chương I – Tương Ưng Nhân Duyên (a) – III. Phẩm Mười Lực

Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập II – Thiên Nhân Duyên Chương I Tương Ưng Nhân Duyên (a) III. Phẩm Mười Lực I. Mười Lực (Tăng 46,3, Ðại 2,776a) (S.ii,27) 1). .. Trú ở Sàvatthi. 2) — Này các Tỷ-kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, đầy … Đọc tiếp Kinh Tương Ưng – Tập II – Thiên Nhân Duyên – Chương I – Tương Ưng Nhân Duyên (a) – III. Phẩm Mười Lực