Kinh Tương Ưng – Tập II – Thiên Nhân Duyên – Chương I – Tương Ưng Nhân Duyên (b) – IV. Phẩm Kalàra – Vị Sát Ðế Lỵ

Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập II – Thiên Nhân Duyên Chương I Tương Ưng Nhân Duyên (a) IV. Phẩm Kalàra – Vị Sát Ðế Lỵ I. Sanh (Tạp 14.3 Tập sanh, Ðại 2,95b) (S.ii.47) 1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi. I 2) Rồi Thế Tôn … Đọc tiếp Kinh Tương Ưng – Tập II – Thiên Nhân Duyên – Chương I – Tương Ưng Nhân Duyên (b) – IV. Phẩm Kalàra – Vị Sát Ðế Lỵ