Kinh Tương Ưng – Tập II – Thiên Nhân Duyên – Chương X – Tương Ưng Tỷ Kheo

Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập II – Thiên Nhân Duyên Chương X Tương Ưng Tỷ Kheo I. Kolita (Tạp, Ðại 2, 132a) (S.ii,273) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Tại đấy, Tôn giả Mahà Moggallàna … Đọc tiếp Kinh Tương Ưng – Tập II – Thiên Nhân Duyên – Chương X – Tương Ưng Tỷ Kheo