Kinh Tương Ưng – Tập III – Thiên Uẩn – Chương I – Tương Ưng Uẩn (d)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập III – Thiên Uẩn Chương I Tương Ưng Uẩn (d)     III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn I. Vị Ngọt (S.iii,81) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi… 3) — Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm … Đọc tiếp Kinh Tương Ưng – Tập III – Thiên Uẩn – Chương I – Tương Ưng Uẩn (d)