Kinh Tương Ưng – Tập V – Thiên Ðại Phẩm – Chương III – Tương Ưng Niệm Xứ (a)

Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập V – Thiên Ðại Phẩm Chương III Tương Ưng Niệm Xứ (a) I. Phẩm Ambapàli I. Ambapàli (Tạp 24,20, Ðại 2,174a) (S.v,141) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại rừng … Đọc tiếp Kinh Tương Ưng – Tập V – Thiên Ðại Phẩm – Chương III – Tương Ưng Niệm Xứ (a)