8

Bát Chánh Đạo - Ai cũng cần phải biết?

phat-la-gi

.

Bát chánh đạo là con đường tâm linh có khả năng giúp cho người phàm trở thành bậc Thánh. Trước hết là Chánh kiến, tức tầm nhìn chân chính, yếu tố đầu tiên trong con đường Thánh mà tất cả các bậc tâm linh phải đi qua.

I.  Chánh kiến: Tầm nhìn và giá trị

Hoang tưởng và sợ hãi

Hai loại chánh kiến

Điều kiện chánh kiến

Hiểu sâu về nhân quả

Im lặng thánh

Thực tập chánh tri kiến

Hiểu rõ vô thường

Giá trị của chánh kiến

II.  Chánh tư duy

Vượt trên tư duy tích cực

Ý nghĩa chánh tư duy

Tà tư duy sát hại

Tà tư duy sân hận

Tư duy mê tín dị đoan

Tư duy tham ái

III.   Chánh ngữ: Lời nói từ ái và xây dựng

Truyền thông qua lời nói

Cái giá của nói giỡn

Lời nói hòa ái

Lời nói có văn hóa

Nói trong chánh niệm

Nói sự thật đúng lúc

Tình huống nên nói

Lời nói đúng và có giá trị

IV.  Chánh nghiệp: Hành động chân chính và hành động thánh

Khái niệm chánh nghiệp

Hành động không tác ý

Hành động nào cũng có hậu quả

Cầu nguyện

Hồi hướng công đức

Không giết hại

Tôn trọng sự sống

Làm từ thiện

Không trộm cắp

Cuộc sống người nghèo ấn độ

Ban tặng chia sẻ

Tùy hỷ

Không tà hạnh

Văn hóa hôn nhân ở ấn độ

Phương pháp không tà hạnh

Chuyển hóa tình dục

V. Chánh mạng: Lập nghiệp chân chính

Khái niệm lập nghiệp chân chính

Lấy trí tuệ làm sự nghiệp

Buôn bán vũ khí

Buôn bán người

Bán thú và bán thịt

Bán chất kích thích

Bán chất độc

Nghề tam tông miếu

Cúng dường làm phật sự

Ăn chơi sa đọa

Hoài bão

Nỗ lực tinh tấn

Tinh thần trách nhiệm

Thẩm sát

Phước báo lập nghiệp

Giá trị của lập nghiệp chân chính

  1. Chánh tinh tấn

Tầm quan trọng chánh tinh tấn

Bốn phương pháp hành trì

Loại bỏ những khổ đau

Ác chưa làm không cho phát sanh

Không cho điều ác phát sanh

Điều thiện đã làm  tiếp tục phát triển

Phát triển các điều thiện

Làm thiện trên tinh thần ba la mật

Điều thiện chưa làm phải nỗ lực phát huy

Tạo điều kiện cho điều thiện phát sanh

Phát triển những điều thiện chưa có

Tạo điều kiện cho điều thiện thành tựu trọn vẹn

VII.  Chánh niệm: Nền tảng các pháp môn

Giá trị của chánh niệm

Chánh niệm nội tâm

Thực tập chánh niệm

Chuyển hóa từ chánh niệm

Trung hòa cảm xúc

Thực tập tứ niệm xứ

Quán thân bất tịnh

Quán cảm giác

Làm chủ cảm xúc

Chánh niệm về tâm

Quán pháp vô ngã

VIII. Chánh định

Vai trò của chánh định

Nhất tâm quán tưởng

Loạn động tư tưởng

Thực tập chánh định

Những hỗ trợ chánh định

Kết quả thực tập chánh định

Thiền quán trên những đề mục

Các đề mục về tử thi

Mười đề mục về niệm

Quán tứ vô lượng tâm, thức vô biên xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ

Quán về thực phẩm

Năm chi phần của định

 

http://www.thangnghiem.vn/news/?ID=42&CatID=14

.