16 việc không thể nào thỏa mãn

Ở đời có mười sáu việc không thể nào thỏa mãn. Ðó là mười sáu việc gì?

 1. Biển không thỏa mãn với các dòng sông,
 2. lửa không thỏa mãn với nhiên liệu,
 3. vua không thỏa mãn với quốc độ,
 4. kẻ ngu không thỏa mãn với ác nghiệp,
 5. nữ nhân không thỏa mãn với ba việc ân ái, nữ trang và sinh con,
 6. Bà-la-môn không thỏa mãn với thánh kinh,
 7. bậc trí không thỏa mãn với Thiền định,
 8. bậc hữu học không thỏa mãn với danh vọng,
 9. người ly tham không thỏa mãn với khổ hạnh,
 10. người tinh tấn không thỏa mãn với nỗ lực,
 11. người hay nói không thỏa mãn với chuyện trò,
 12. nhà chính trị không thỏa mãn với hội nghị,
 13. người mộ đạo không thỏa mãn với việc phục vụ Giáo hội,
 14. người thích bố thí không thỏa mãn với việc bố thí,
 15. người đa văn không thỏa mãn với việc nghe Pháp,
 16. tứ chúng không thỏa mãn với việc yết kiến đức Phật.

 

Tham khảo thêm tại: Chuyện Túi Da Đựng Bánh (Tiền thân Sattubhasta)

Kinh Tiểu Bộ – Tập VII – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (IV) – Chương VII – Phẩm bảy bài kệ