7 loại tài sản

(V) (5) Các Tài Sản Tóm Tắt – Này các Tỷ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?...

Read more