Cách trừ ma ám

V. Sanu (S.i,209) 1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Lúc bấy giờ,...

Read more

Sự vi diệu

(VII) (127) Vi Diệu (1) 1- Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, xuất hiện, có bốn pháp vi...

Read more