Kinh Tương Ưng Bộ

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – I. Phẩm Cây Lau

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương I Tương Ưng Chư Thiên I. Phẩm Cây Lau   I: Bộc Lưu (S.I,1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên ấy bạch Thế Tôn: — Thưa...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – II. Phẩm Vườn Hoan Hỷ

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương I Tương Ưng Chư Thiên II. Phẩm Vườn Hoan Hỷ I. Vườn Hoan Hỷ (Tạp 22.1, Ðại 2,153c) (S.i,5) (Tăng 31.9. Tứ Lạc, Ðại 2,672b) (Biệt Tạp 9.1, Ðại 2,435a) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – III. Phẩm Kiếm (S.I,13)

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương I Tương Ưng Chư Thiên III. Phẩm Kiếm (S.I,13)     ... (Nhân duyên ở Sàvatthi). Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: I. Kiếm: Như kiếm đã chạm da, Như lửa cháy trên đầu, Tỷ-kheo hãy chánh niệm, Xuất gia bỏ ái dục. (Thế Tôn): Như kiếm đã chạm da, Như lửa cháy trên đầu, Tỷ-kheo hãy chánh niệm, Xuất gia bỏ thân kiến. II. Xúc Chạm Không xúc, không có...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – IV. Phẩm Quần Tiên

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương I Tương Ưng Chư Thiên IV. Phẩm Quần Tiên I. Với Người Thiện (S.i 16) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. 3) Ðứng một bên, một...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – V. Phẩm Thiêu Cháy

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương I Tương Ưng Chư Thiên V. Phẩm Thiêu Cháy Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một vị Thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – VI. Phẩm Già

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương I Tương Ưng Chư Thiên VI. Phẩm Già I. Già (S.i,36) -- Vật gì tốt đến già? Vật gì tốt kiên trú? Vật gì vật báu người? Vật gì cướp khó đoạt? -- Giới là tốt đến già, Tín là tốt kiên trú, Tuệ, vật báu loài Người, Công đức, cướp khó đoạt. II. Không Già -- Vật gì tốt không già? Vật gì tốt trường cửu? Vật gì vật báu người? Vật gì cướp không đoạt? -- Giới là...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – VII. Phẩm Thắng (S.i,39)

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương I Tương Ưng Chư Thiên VII. Phẩm Thắng (S.i,39) I. Danh (S.i,39) -- Vật gì thắng tất cả? Vật gì không số hơn? Và có một pháp nào, Mọi vật đều tùy thuộc? -- Danh vượt thắng tất cả, Danh không số nào hơn, Chính danh là một pháp, Mọi vật đều tùy thuộc. II. Tâm (S.i,39) -- Vật gì dắt dẫn đời? Vật gì tự não hại? Và có một pháp nào, Mọi vật đều tùy thuộc? -- Chính...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương I – Tương Ưng Chư Thiên – VIII. Phẩm Ðoạn (S.i,41)

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương I Tương Ưng Chư Thiên VIII. Phẩm Ðoạn (S.i,41) ... Ðứng một bên, vị Thiên nhân ấy nói lên bài kệ với Thế Tôn:  I. Ðoạn Sát (S.i,41) Sát vật gì được lạc? Sát vật gì không sầu? Có một pháp loại gì, Ngài tán đồng sát hại, Tôn giả Gotama? (Thế Tôn): Sát phẫn nộ được lạc, Sát phẫn nộ không sầu, Phẫn nộ với độc căn, Với vị ngọt tối thượng, Pháp ấy, bậc Thánh Hiền, Tán đồng sự...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương II – Tương Ưng Thiên Tử – I. Phẩm Thứ Nhất (S.i,46)

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương II Tương Ưng Thiên Tử I. Phẩm Thứ Nhất (S.i,46) I. Kassapa - Ca-diếp (Tạp 49.24 - Ca-diếp, Ðại 2,361c) Biệt Tạp 15.19, Ðại 2,480c) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thiên tử Kassapa (Ca-diếp), sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương II – Tương Ưng Thiên Tử – Phẩm II Cấp Cô Ðộc (S.i,51)

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương II Tương Ưng Thiên Tử II Phẩm Cấp Cô Ðộc (S.i,51) I. Candimasa Tại Sàvatthi. 1) Rồi Thiên tử Candimasa, sau khi đêm đã gần mãn,với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Thiên tử Candimasa nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 2) Họ sẽ đi an toàn, Như thú, vùng không muỗi, Sau khi chứng Thiền...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập 1 – Thiên Có Kệ – Chương III – Tương Ưng Kosala – I. Phẩm Thứ Nhất

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương III Tương Ưng Kosala I. Phẩm Thứ Nhất I. Tuổi Trẻ (S.i,68) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala (Kiều-tát-la) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 3) Ngồi...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương II – Tương Ưng Thiên Tử – III. Phẩm Các Ngoại Ðạo (S.i,56)

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương II Tương Ưng Thiên Tử III. Phẩm Các Ngoại Ðạo (S.i,56) I. Siva 1) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thiên tử Siva, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Thiên tử Siva nói lên bài...

Kinh Tương Ưng Bộ – Tập 1 – Thiên Có Kệ – Chương III – Tương Ưng Kosala – II. Phẩm Thứ Hai

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương III Tương Ưng Kosala II. Phẩm Thứ Hai I. Bện Tóc (S.i,77) 1) Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi, Pubbàràma (Ðông Viên), tại lâu đài Migàramàtu (Lộc Tử Mẫu giảng đường). 2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, và đến ngồi tại mái hiên phía cửa ngoài. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 3)...

Kinh Tương Ưng – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương IV – Tương Ưng Ác Ma – I. Phẩm Thứ Nhất

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương IV Tương Ưng Ác Ma I. Phẩm Thứ Nhất I. Khổ Hạnh Và Nghiệp (S.i,103) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Uruvelà bên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Ajapàla Nigrodha, khi Ngài vừa giác ngộ. 2) Rồi Thế Tôn trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Thật sự Ta được giải thoát khỏi khổ hạnh ấy. Tốt lành thay, thật sự Ta được giải thoát khỏi khổ hạnh không...

Kinh Tương Ưng – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương IV – Tương Ưng Ác Ma -II. Phẩm Thứ Hai

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương IV Tương Ưng Ác Ma II. Phẩm Thứ Hai I. Hòn Ðá (S.i,109) 1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu). 2) Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi giữa trời, trong bóng đêm tối, và trời mưa từng hột một. 3) Rồi Ác ma muốn làm Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, xô những tảng đá lớn rơi xuống không xa...

Kinh Tương Ưng – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương V – Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương V Tương Ưng Tỷ Kheo Ni I. Alavikhà (S.i.128) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 2) Tỷ-kheo-ni Alavikà, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực ở Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni đi đến rừng Andha để tìm sự yên tĩnh viễn ly. 3) Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Alavikà run sợ, hoảng sợ,...

Kinh Tương Ưng – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương IV – Tương Ưng Ác Ma -III. Phẩm Thứ Ba (Thêm năm kinh)

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương IV Tương Ưng Ác Ma III. Phẩm Thứ Ba (Thêm năm kinh) I. Ða Số (S,i.117) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakkà, tại Silàvatii 2) Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo sống không xa Thế Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 3) Rồi Ác ma biến hình thành một Bà-la-môn, với búi tóc lớn, mặc áo bằng da con linh dương, già yếu, lưng còm như xà nhà, hơi thở hổn...

Kinh Tương Ưng – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương VI – Tương Ưng Phạm Thiên – I. Phẩm Thứ Nhất

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương VI Tương Ưng Phạm Thiên  I. Phẩm Thứ Nhất I. Thỉnh Cầu (S.i. 136) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Uruvelà trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Ajapàla Nigrodha, khi Ngài mới thành đạo. 2) Rồi Thế Tôn, trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: 3) "Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu,...

Kinh Tương Ưng – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương VI – Tương Ưng Phạm Thiên – II. Phẩm Thứ Hai

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương VI Tương Ưng Phạm Thiên II. Phẩm Thứ Hai I. Sanamkumàra - Thường Ðồng tử (S.i,153) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), trên bờ sông Sappini. 2) Rồi Phạm thiên Sanamkumàra, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng bờ sông Sappini, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. 3) Ðứng một bên, Phạm thiên Sanamkumàra nói lên bài...

Kinh Tương Ưng – Tập 1 Thiên có kệ – Chương VII – Tương Ưng Bà La Môn – I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ Chương VII Tương Ưng Bà La Môn I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất I. Dhananjàni (S.i,160) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 2) Lúc bấy giờ, nữ Bà-la-môn Dhananjàni, vợ một người Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja, có lòng tín thành đối với Phật, Pháp và Tăng. 3) Rồi nữ Bà-la-môn Dhananjàni, trong khi bưng cơm cho Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja, hứng khởi thốt...

Page 1 of 7 1 2 7