Lí do sống đau khổ

Trong khi các Ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, trong...

Read more

Lí do luân hồi

Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: – Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Bốn...

Read more