Kinh Điển

Sự thật về Tam Tạng kinh điển

Tam tạng kinh điển Tất cả các tông phái lớn đều đồng ý với nhau về việc phân loại kinh điển: Kinh (S-Sutra; P-Sutta), Luật (Vinaya) và Luận (Sastra- Abhidharma). Luật là giới cấm nhằm bảo đảm hành vi đạo đức và bảo đảm hòa hợp trong sinh hoạt của tăng đoàn. Trong lịch trình phát triển giới cấm đã được thay đổi cho hợp với hoàn cảnh văn hóa và xã hội địa phương. Khi Đức Phật sắp sữa nhập niết bàn, Phật có dặn hai điều quan trọng: chư Tăng cứ nương theo Pháp mà tu tập, không...

Tác giả dịch kinh Pali tại Việt Nam

I-A. KINH ĐIỂN PALI .......................................KINH TẠNG .....Kinh Trung Bộ (gồm 152 bài Kinh) .   HT. Thích Minh Châu dịch .....Kinh Trường Bộ (gồm 34 bài Kinh). HT. Thích Minh Châu dịch .....Kinh Tăng Chi Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch .....Kinh Tương Ưng Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch .....Tiểu Bộ Kinh (gồm 15 tập):    Giới thiệu và Mục lục ..........1.Tiểu Tụng   2. Kinh Pháp Cú   3. Kinh Phật Tự Thuyết.   HT. Minh Châu dịch ..........4. Kinh Phật Thuyết Như Vậy   5. Kinh Tập.     HT. Thích Minh Châu dịch ..........6. Thiên Cung Sự   7. Ngạ Quỷ...

Các vấn đề cơ bản về kinh tạng tại Việt Nam

CÁC BÀI HỌC PHẬT PHÚC TRUNG Huỳnh Ái Tông PL. 2555 Kinh điển Phật Giáo Những bài pháp đức Phật thuyết trãi qua 45 năm hoằng hóa của ngài, đã không được ghi lại bằng văn tự từ lúc Phật đương thời cho đến mấy thế kỷ sau khi ngài nhập diệt, không phải lúc đó Ấn độ chưa có chữ viết, thật ra kinh Vệ Đà của Bà La Môn đã được ghi chép bằng chữ Phạn từ trước thời đức Phật. Những đại đệ tử của Phật như Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên trước kia ở...