Web tài liệu Phật giáo

Ø  https://www.dalailama.com/page.128.htm Các thuyết giảng MP3 cho tải miễn phí từ văn phòng của đức Đạt-lai Lạt-ma   Ø  https://www.thdl.org/xml/show.php?xml=/education/tllr/xml/tllr.xml Thư viện số Tây Tạng Hymalaya   Ø  https://www.abuddhistlibrary.com/Buddhism/J%20-%20Navigation%20Pages%20and%20A%20List%20of%20Books/Navigation%20Pages/Home%20page.htmThư viện Phật giáo   Ø  https://www.berzinarchives.com/web/en/index.html Trang Berzin   Ø  https://www.ltwa.net/Administration/Administration.htmlThư viện Tây Tạng tại Dharamsala   Ø  https://www.buddhanet.net/library.htm Buddhist Library của Buddha.net   Ø  https://www.ciolek.com/WWWVL-Zen.htmlZen Buddhism Virtual Library   Ø  https://www.tipitakahall.net/Tam

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí