Khi Giác Ngộ

Cốt tủy đạo Phật là Tứ diệu đế

HT. Piyadassi Minh Châu và Đặng Tấn Hậu trích dịch Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như với bài pháp Tứ Diệu Đế gồm có: Khổ đế (Dukkha) Tập Đế (Samudaya) Diệt Đế (Nirodha) Đạo Đế (Magga) Bốn chân lý nầy gọi là "Tứ Diệu Đế" hay "Bốn Chân Lý Cao Thượng" vì ba nguyên nhân: - vì được khám phá bới bậc thánh cao quí là Phật; - vì chỉ con đường giác ngộ trọn vẹn đầy đủ; - vì là phương pháp tu tập hướng thượng dính...

Sự quan trọng của Tứ Diệu Đế

"Bhikkhus, I say that the destruction of the taints is for one who knows and sees, not for one who does not know and see." (Này các Tỳ khưu, Ta nói có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết và thấy, chứ không cho người không biết, không thấy.) -ooOoo- Giới Thiệu Giáo pháp của Đức Phật Một lần nọ, đức Thế Tôn đang trú giữa những người dân xứ Vajji (Bạt-Kỳ), tại Kotigāma. Ở đó, đức Thế Tôn nói với các vị Tỳ khưu như sau: Này các Tỳ khưu chính do không liễu ngộ (ananubodhā), không...

Suốt cuộc đời Phật nói gì?

" Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ." "ở đây Như Lai suy nghĩ: “Ðây là điều xưa kia đã từng biết rõ: ở đây là trách nhiệm Ta phải làm”." (Xuyên tạc Như Lai) Chư Tỷ-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn xuyên tạc Ta một cách phi chơn, hồ đồ, hư vọng, không thực: “Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình”. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta...