Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – I. Tam Quy

Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- Tam Quy (Saranattaya) Ðệ tử quy y Phật, Ðệ tử quy y Pháp, Ðệ tử quy y Tăng. Lần thứ hai đệ tử quy y Phật, Lần thứ hai đệ tử quy

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – III. Phẩm Tâm

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú III. Phẩm Tâm 33. “Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.” 34. “Như cá quăng trên bờ, Vất ra

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – IV. Phẩm Hoa

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú IV. Phẩm Hoa 44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?” 45. “Hữu học chinh phục đất, Dạ ma,

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – V. Phẩm Ngu

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú V. Phẩm Ngu 60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.” 61. “Tìm không được bạn đường, Hơn mình

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – VI. Phẩm Hiền Trí

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú  VI. Phẩm Hiền Trí 76. “Nếu thấy bậc hiền trí, Chỉ lỗi và khiển trách, Như chỉ chỗ chôn vàng Hãy thân cận người trí! Thân cận người như vậy, Chỉ tốt hơn,

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – VII. Phẩm A-La-Hán

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú VII. Phẩm A-La-Hán 90. “Ðích đã đến, không sầu, Giải thoát ngoài tất cả, Ðoạn trừ mọi buộc ràng, Vị ấy không nhiệt não.” 91. “Tự sách tấn, chánh niệm, Không thích

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – VIII. Phẩm Ngàn

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú VIII. Phẩm Ngàn 100. “Dầu nói ngàn ngàn lời, Nhưng không gì lợi ích, Tốt hơn một câu nghĩa, Nghe xong, được tịnh lạc.” 101. “Dầu nói ngàn câu kệ Nhưng không

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – IX. Phẩm Ác

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú IX. Phẩm Ác 116. “Hãy gấp làm điều lành, Ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, Ý ưa thích việc ác.” 117. “Nếu người làm điều ác, Chớ tiếp

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – X. Phẩm Hình Phạt

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú  X. Phẩm Hình Phạt 129. “Mọi người sợ hình phạt, Mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ Không giết, không bảo giết.” 130. “Mọi người sợ hình phạt, Mọi người

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XI. Phẩm Già

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú   XI. Phẩm Già 146. “Cười gì, hân hoan gì, Khi đời mãi bị thiêu? Bị tối tăm bao trùm, Sao không tìm ngọn đèn?” 147. “Hãy xem bong bóng đẹp, Chỗ

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XII. Phẩm Tự Ngã

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XII. Phẩm Tự Ngã 157. “Nếu biết yêu tự ngã, Phải khéo bảo vệ mình, Người trí trong ba canh, Phải luôn luôn tỉnh thức.” 158. “Trước hết tự đặt mình, Vào

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí