Kinh Tiểu Bộ

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – II. Thập Giới (Dasasikkhàpada)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- II. Thập Giới (Dasasikkhàpada) 1. Ðệ tử thực hành giới tránh sát sanh. 2. Ðệ tử thực hành giới tránh lấy của không cho. 3. Ðệ tử thực hành giới tránh tà hạnh trong các dục. 4. Ðệ tử thực hành giới tránh nói láo. 5. Ðệ tử thực hành giới tránh mọi cơ hội buông lung phóng dật do uống rượu hoặc các thứ men say. 6. Ðệ tử thực hành giới tránh ăn phi thời. 7. Ðệ tử thực hành...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – III. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- III. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra) Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu. -ooOoo-

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – IV. Nam Tử Hỏi Ðạo (Kumàrapanha)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo-. IV. Nam Tử Hỏi Ðạo (Kumàrapanha) Thế nào là một? - Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. Thế nào là hai? - Danh và sắc. Thế nào là ba? - Ba loại cảm thọ. Thế nào là bốn? - Bốn Thánh đế. Thế nào là năm? - Năm thủ uẩn. Thế nào là sáu? - Sáu nội xứ. Thế nào là bảy? - Bảy giác chi. Thế nào là tám? - Thánh đạo tám ngành. Thế nào là...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ: Thiên tử: Nhiều Thiên tử và người, Suy nghĩ đến điềm lành,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – VII. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- VII. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta) Ở bên ngoài bức tường, Bọn họ đứng chờ đợi, Giao lộ, ngã ba đường, Trở về mái nhà xưa, Ðợi chờ bên cạnh cổng. Nhưng khi tiệc thịnh soạn, Ðược bày biện sẵn sàng, Ðủ mọi thức uống ăn, Không một ai nhớ họ. Sự kiện này phát sinh Từ nghiệp xưa của họ. Vậy ai có từ tâm, Nhớ cho các thân nhân, Thức uống ăn thanh tịnh, Tốt đẹp và đúng thời....

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – VIII. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- VIII. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)   Một người cất kho báu, Ở tận dưới giếng sâu, Nghĩ: "Nếu cần giúp đỡ, Nó ích lợi cho ta". Nếu bị vua kết án, Hoặc trả các nợ nần, Hoặc bị cướp giam cầm, Và đòi tiền chuộc mạng, Khi mất mùa, tai nạn, Với mục đích như vầy, Ở trên cõi đời này, Sẽ đến giành kho báu. Dẫu nó không bao giờ, Ðược cất kỹ như vậy, Ở tận dưới giếng sâu,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – IX. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- IX. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta) Vị thiện xảo mục đích, Cần phải làm như sau: Sau khi hiểu thông suốt, Con đường an tịnh ấy, Có khả năng trực tánh, Thật sự, khéo chân trực, Dễ nói và nhu hòa, Không có gì cao mạn. Sống cảm thấy vừa đủ, Nuôi sống thật dễ dàng, Ít có sự rộn ràng, Sống đạm bạc, giản dị. Các căn được tịnh lạc, Khôn ngoan và thận trọng, Không xông xáo gia đình, Không...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – I. Phẩm Song Yếu

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú I - Phẩm Song Yếu 1. "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ". 2. "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ". 3. "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi " Ai...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – II. Phẩm Không Phóng Dật

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú II. Phẩm Không Phóng Dật 21. "Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi." 22. "Biết rõ sai biệt ấy, Người trí không phóng dật, Hoan hỷ, không phóng dật, An vui hạnh bậc Thánh." 23. "Người hằng tu thiền định, Thường kiên trì tinh tấn. Bậc trí hưởng Niết Bàn, Ách an tịnh vô thượng." 24. "Nỗ lực, giữ chánh niệm, Tịnh hạnh, hành thận trọng Tự điều, sống...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – III. Phẩm Tâm

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú III. Phẩm Tâm 33. "Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên." 34. "Như cá quăng trên bờ, Vất ra ngoài thủy giới; Tâm này vũng vẫy mạnh, Hãy đoạn thế lực Ma." 35. "Khó nắm giữ, khinh động, Theo các dục quay cuồng. Lành thay, điều phục tâm; Tâm điều, an lạc đến." 36. "Tâm khó thấy, tế nhị, Theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – IV. Phẩm Hoa

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú IV. Phẩm Hoa 44. "Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?" 45. "Hữu học chinh phục đất, Dạ ma, Thiên giới này. Hữu học giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa." 46. "Biết thân như bọt nước, Ngộ thân là như huyễn, Bẻ tên hoa của ma, Vượt tầm mắt thần chết." 47. "Người nhặt các loại hoa, Ý đắm say, tham nhiễm, Bị thần chết mang đi,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – V. Phẩm Ngu

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú V. Phẩm Ngu 60. "Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp." 61. "Tìm không được bạn đường, Hơn mình hay bằng mình, Thà quyết sống một mình, Không bè bạn kẻ ngu." 62. "Con tôi, tài sản tôi, Người ngu sanh ưu não, Tự ta, ta không có, Con đâu, tài sản đâu." 63. "Người ngu nghĩ mình ngu, Nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – VI. Phẩm Hiền Trí

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú  VI. Phẩm Hiền Trí 76. "Nếu thấy bậc hiền trí, Chỉ lỗi và khiển trách, Như chỉ chỗ chôn vàng Hãy thân cận người trí! Thân cận người như vậy, Chỉ tốt hơn, không xấu." 77. "Những người hay khuyên dạy, Ngăn người khác làm ác, Ðược người hiền kính yêu, Bị người ác không thích." 78. "Chớ thân với bạn ác, Chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành, Hãy thân bậc thượng nhân." 79. "Pháp hỷ đem an lạc,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – VII. Phẩm A-La-Hán

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú VII. Phẩm A-La-Hán 90. "Ðích đã đến, không sầu, Giải thoát ngoài tất cả, Ðoạn trừ mọi buộc ràng, Vị ấy không nhiệt não." 91. "Tự sách tấn, chánh niệm, Không thích cư xá nào, Như ngỗng trời rời ao, Bỏ sau mọi trú ẩn." 92. "Tài sản không chất chứa, Ăn uống biết liễu tri, Tự tại trong hành xứ, "Không vô tướng, giải thoát, " Như chim giữa hư không, Hướng chúng đi khó tìm." 93. "Ai lậu hoặc đoạn...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – VIII. Phẩm Ngàn

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú VIII. Phẩm Ngàn 100. "Dầu nói ngàn ngàn lời, Nhưng không gì lợi ích, Tốt hơn một câu nghĩa, Nghe xong, được tịnh lạc." 101. "Dầu nói ngàn câu kệ Nhưng không gì lợi ích, Tốt hơn nói một câu, Nghe xong, được tịnh lạc." 102 "Dầu nói trăm câu kệ Nhưng không gì lợi ích, Tốt hơn một câu pháp, Nghe xong, được tịnh lạc." 103. "Dầu tại bãi chiến trường Thắng ngàn ngàn quân địch, Tự thắng mình tốt hơn,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – IX. Phẩm Ác

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú IX. Phẩm Ác 116. "Hãy gấp làm điều lành, Ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, Ý ưa thích việc ác." 117. "Nếu người làm điều ác, Chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, Chứa ác, tất chịu khổ." 118. "Nếu người làm điều thiện, Nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, Chứa thiện, được an lạc." 119. "Người ác thấy là hiền. Khi ác chưa chín muồi, Khi ác nghiệp chín muồi,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – X. Phẩm Hình Phạt

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú  X. Phẩm Hình Phạt 129. "Mọi người sợ hình phạt, Mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ Không giết, không bảo giết." 130. "Mọi người sợ hình phạt, Mọi người thích sống còn; Lấy mình làm ví dụ, Không giết, không bảo giết." 131. "Chúng sanh cầu an lạc, Ai dùng trượng hại người, Ðể tìm lạc cho mình, Ðời sau không được lạc." 132. "Chúng sanh cầu an lạc, Không dùng trượng hại người, Ðể tìm lạc cho mình,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XI. Phẩm Già

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú   XI. Phẩm Già 146. "Cười gì, hân hoan gì, Khi đời mãi bị thiêu? Bị tối tăm bao trùm, Sao không tìm ngọn đèn?" 147. "Hãy xem bong bóng đẹp, Chỗ chất chứa vết thương, Bệnh hoạn nhiều suy tư, Thật không gì trường cửu." 148. "Sắc này bị suy già, Ổ tật bệnh, mỏng manh, Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ, Chết chấm dứt mạng sống." 149. "Như trái bầu mùa thu, Bị vất bỏ quăng đi, Nhóm xương trắng bồ...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XII. Phẩm Tự Ngã

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XII. Phẩm Tự Ngã 157. "Nếu biết yêu tự ngã, Phải khéo bảo vệ mình, Người trí trong ba canh, Phải luôn luôn tỉnh thức." 158. "Trước hết tự đặt mình, Vào những gì thích đáng. Sau mới giáo hóa người, Người trí khỏi bị nhiễm." 159. "Hãy tự làm cho mình, Như điều mình dạy người. Khéo tự điều, điều người, Khó thay, tự điều phục!" 160. "Tự mình y chỉ mình, Nào có y chỉ khác. Nhờ khéo điều phục...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XIII. Phẩm Thế Gian

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XIII. Phẩm Thế Gian 167. "Dầu lợi người bao nhiêu, Chớ quên phần tư lợi, Nhờ thắng trí tư lợi. Hãy chuyên tâm lợi mình." 168. "Nỗ lực, chớ phóng dật! Hãy sống theo chánh hạnh; Người chánh hạnh hưởng lạc, Cả đời này, đời sau." 169. "Hãy khéo sống chánh hạnh, Chớ sống theo tà hạnh! Người chánh hạnh hưởng lạc, Cả đời này, đời sau." 170. "Hãy nhìn như bọt nước, Hãy nhìn như cảnh huyễn! Quán nhìn đời như...

Page 1 of 14 1 2 14